31η Συνεδρίαση 2022 – (24-08-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1141_2022 ΑΔΑ: 94ΠΛ7ΛΗ-8ΩΥ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1142_2022 ΑΔΑ: Ψ1Κ57ΛΗ-Ε37

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά την 8η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για ένα σχολικό έτος: 2022-2023, προϋπολογισμού με δικαιώματα προαίρεσης 230.395,20 €, χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1143_2022 ΑΔΑ: ΨΕΕ07ΛΗ-3Α6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού και ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2022”, που θα πραγματοποιηθεί στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2022, προϋπολογισμού 200.000,00€, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1144_2022 ΑΔΑ: 9Ρ947ΛΗ-ΞΒΡ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας» για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος.
(εξ΄ αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1145_2022 ΑΔΑ: 9ΦΚ57ΛΗ-ΜΧΤ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1146_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΒΒ7ΛΗ-Ε0Ι

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας για δύο (2) έτη»,προϋπολογισμού 88.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1147_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΜΑ7ΛΗ-5Φ0

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης και καταστροφής της Επιτροπής Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1148_2022 ΑΔΑ: 94ΦΘ7ΛΗ-ΞΕ9

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017, 2018 ,2019 , 2020 & 2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1149_2022 ΑΔΑ: Ψ4ΣΟ7ΛΗ-ΨΩΒ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1150_2022

*Ζητήθηκε να προταχθεί η συζήτηση των θεμάτων 16 έως και 29

ΑΠΟΦΑΣΗ 1151_2022 ΑΔΑ: Ψ6ΦΥ7ΛΗ-ΥΚΤ

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1152_2022 ΑΔΑ: 6Κ687ΛΗ-ΡΣ9

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1153_2022 ΑΔΑ: 90ΛΜ7ΛΗ-2Υ1

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1154_2022 ΑΔΑ: 6ΥΚ17ΛΗ-ΓΨΚ

ΘΕΜΑ 19ο: Έκδοση απόφασης για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΖΕΛΙ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ»,Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1155_2022 ΑΔΑ: 91807ΛΗ-ΗΣΡ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», Π.Ε.Φθιώτιδας ,προϋπολογισμού 950.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1156_2022 ΑΔΑ: 60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ» ,Π.Ε.Φθιώτιδας με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ06600006 από ΣΑΕΠ066, προϋπολογισμού 900.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1157_2022 ΑΔΑ: 94Χ17ΛΗ-Σ1Β

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ – Ν. ΣΤΥΡΑ – ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ. 9+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33)» του έργου : «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΡΑΠΤΑΙΟΙ – Ν. ΣΤΥΡΑ -ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ 16+499,33) (π.κ 2010ΝΑ01180000)», Π.Ε. Eύβοιας ,προϋπολογισμού 12.000.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1158_2022 ΑΔΑ: 9ΓΞΟ7ΛΗ-Η67

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» Π.Ε. Eύβοιας, προϋπολογισμού 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1159_2022 ΑΔΑ: 6ΩΞΚ7ΛΗ-ΓΨΛ

ΘΕΜΑ 24ο: Α. Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγ.Άννας, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΚΑΛΗΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ) ΚΑΙ ΡΟΒΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021», Π.Ε. Eύβοιας. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. Γ. Ορισμός μελών στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1160_2022 ΑΔΑ: ΨΩ9Ρ7ΛΗ-ΑΓΙ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση επιμήκυνσης προθεσμίας του έργου :«ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ)» ,ποσού 430.623,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: “ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1161_2022 ΑΔΑ: ΨΨΒΝ7ΛΗ-8ΘΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΒΡΑΧΑ», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 63.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1162_2022 ΑΔΑ: 6ΤΟ77ΛΗ-ΚΟ5

ΘΕΜΑ 27ο: : Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 400.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου “Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1163_2022 ΑΔΑ: ΨΛΥ27ΛΗ-ΒΡ8

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ υποέργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, Νο 5 ΣΤΡΩΜΗ – ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ – ΛΙΔΩΡΙΚΙ, Νο 8 ΦΡΑΓΜΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑ, Ν-11 ΣΤΙΛΙΑ – ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ – ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ – ΤΕΙΧΙΟ & Ν-13 ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ ΑΛΠΟΧΩΡΙ» ,αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1164_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΕΔ7ΛΗ-675

ΘΕΜΑ 29ο Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου για το ενταγμένο στην 5η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΥΣΤΟΥ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1165_2022 ΑΔΑ: 9Ο297ΛΗ-7Ρ3

ΘΕΜΑ 30ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1166_2022 ΑΔΑ: Ω2ΚΓ7ΛΗ-Δ4Μ

ΘΕΜΑ 7ο: α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. β) Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022 δεκτικού ΚΑΕ0719,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1167_2022 ΑΔΑ: ΩΔΓΕ7ΛΗ-8ΚΦ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1168_2022 ΑΔΑ: 65Κ97ΛΗ-Ζ95

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1169_2022 ΑΔΑ: ΨΙΧ97ΛΗ-576

ΘΕΜΑ 10ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022. Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1170_2022 ΑΔΑ: ΨΘΖΖ7ΛΗ-ΕΛ8

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών εξώδικου συμβιβασμού της Π.Ε. Ευρυτανίας και αμοιβής επισκευής εκτυπωτών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1171_2022 ΑΔΑ: ΨΔΖΕ7ΛΗ-ΚΤΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 183039/3209/8-8-2022 (ΑΔΑ: 61ΔΩ7ΛΗ-45Ω) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού, με θέμα: Α. Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.4, 2.7, 2.24, 2.27, 2.37, 2.38, 2.42, 2.44, 2.45, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 426.084,21 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% & δικαιωμάτων προαίρεσης έως και 5%.
Β. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022).Γ. Ορισμός Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει την διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1172_2022 ΑΔΑ: ΩΔ1Π7ΛΗ-ΟΤΝ

ΘΕΜΑ 13ο:Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52 € σε εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 για την με αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021 8η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 21PROC009095059 2021-08-20).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1173_2022 ΑΔΑ: ΨΔ1Η7ΛΗ-ΒΘ8

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 77Α/09-08-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52 € άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021). Β. Μερική διόρθωση της υπ. αριθμ. 1035/26-07-2022 (ΑΔΑ: Ω8Ι37ΛΗ-ΙΣΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1174_2022 ΑΔΑ: Ω55Γ7ΛΗ-ΧΒ7

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση: α) αποστολής της 30/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 382.692,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 30/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1175_2022 ΑΔΑ: Ω8Χ57ΛΗ-ΣΧΦ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 81.447,40 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1176_2022 ΑΔΑ: 6Ο057ΛΗ-Θ6Θ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α) τροποποίησης των όρων της διακήρυξης. β) Χορήγησης 2ης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εβδομήντα (70) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών». γ) Ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1177_2022 ΑΔΑ: 68ΓΘ7ΛΗ-0ΞΧ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση κατανομής της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022 ,ποσού 47.000,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1178_2022 ΑΔΑ: 915Χ7ΛΗ-Ο1Ω

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 181355/781/05-08-2022 με ΑΔΑ:ΩΜ9Κ7ΛΗ-Α0Α απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών οχημάτων-μηχανημάτων, για την μεταφορά και τοποθέτηση-διαμόρφωση θέσεων και πλήρωση, (8) σιλοφόρων δεξαμενών 30tn, δωρεάς «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΙΤΑΝ», για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασοπυρκαγιές) την 05/08/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1179_2022 ΑΔΑ: 6ΤΙΚ7ΛΗ-Π4Υ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 181985/786/06-08-2022 με ΑΔΑ:6ΡΥΩ7ΛΗ-Ξ0Δ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιών στην Δ.Ε Βαγίων του Δ.Θήβας στην θέση «Πρ.Ηλίας», στην Τ.Κ Κάστρου του Δ.Ορχομενού στην θέση «παλιό νεκροταφείο», και στην Δ.Ε Ελαιώνα του Δ.Θήβας στην θέση «Μεσόβουνο» την 06/08/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1180_2022 ΑΔΑ: 97Ι57ΛΗ-Ζ3Ρ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 186312/816/12-08-2022 με ΑΔΑ:6ΥΦ27ΛΗ-ΣΘΧ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στο T.Δ. Διστόμου του Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας στην θέση «Αγ.Νικόλαος» την 12/08/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1181_2022 ΑΔΑ: 96ΚΔ7ΛΗ-5ΧΨ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 174497/719/08-08-2022 με ΑΔΑ: 6Κ737ΛΗ-5ΞΝ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την Υλοποίηση του Σχεδιασμού και των Δράσεων Πολιτικής Προστασίας, για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών του έτους, κατά την Αντιπυρική Περίοδο 2022, στο Νομό Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1182_2022 ΑΔΑ: 652Κ7ΛΗ-ΣΞΛ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 182269/756/08-08-2022 με ΑΔΑ:69ΛΞ7ΛΗ-4ΚΠ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πυρκαγιάς, στις 06-08-2022, στην περιοχή Βαθροβούνι Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων στο Νομό Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1183_2022 ΑΔΑ: Ω5ΣΦ7ΛΗ-ΡΙΒ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.183181/452/09-08-2022 με ΑΔΑ:68Τ87ΛΗ-ΒΞ0 (Ορθή επανάληψη) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασικές πυρκαγιές στην περιοχή της Τ.Κ. Λογγιτσίου του Δήμου Στυλίδας και στην ΤΚ Πετρωτού του Δήμου Δομοκού).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1184_2022 ΑΔΑ: 9ΘΩΒ7ΛΗ-ΘΘ3

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 184343/458/9-8-2022 με ΑΔΑ:Ω37Χ7ΛΗ-ΠΚ1 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά στην περιοχή της στην ΤΚ Πετρωτού του Δήμου Δομοκού)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1185_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΞΤ7ΛΗ-4ΧΘ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 185918/473/16-08-2022 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από βροχοπτώσεις από τις 12/08/2022.