2η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021(19-02-2021)

2η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Π.Σ. 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2021 6ΤΠΘ7ΛΗ-ΖΘΙ Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2021 Ω8757ΛΗ-5ΦΩ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2021 ΨΩΗΙ7ΛΗ-ΙΘΠ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2021 ΨΦΞ57ΛΗ-ΟΕΖ Διαβίβαση της με αριθμό 117/02-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1 περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση – του με αριθμό 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 5ης συνεδρίασης της 2ης Φεβρουαρίου του 2021 της Επιτροπής :

Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με το από 2 Αυγούστου 2019 αίτημα του Δημητρίου Προβόπουλου προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς”

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2021 6ΤΥΧ7ΛΗ-ΑΟ0 Αντικατάσταση σε επιτροπές, ανεξαρτητοποιηθείσας Περιφερειακής Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας από Περιφερειακή Παράταξη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2021 66ΦΕ7ΛΗ-Θ37 Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2021 ΨΞ787ΛΗ-Φ9Λ Έγκριση πρότασης τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε.της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2021 6ΒΦΜ7ΛΗ-Ξ9Θ Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του εκκαθαριστή της εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ», ορισμό νέου εκκαθαριστή, ορισμό της αμοιβής του και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρείας αυτής.

Σχολιάστε