28η Συνεδρίαση 2021 – 20/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28/20-07-2021 ΤΗΣ Ο.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 984_2021 ΑΔΑ: ΨΚ647ΛΗ-ΛΩΡ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 566 με ΚΕ 2014ΕΠ06600016 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 985_2021 ΑΔΑ: 9ΡΩΠ7ΛΗ-ΦΦΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης παροχής υπηρεσιών διαμονής και διατροφής, στα πλαίσια αθλητικής διοργάνωσης από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 986_2021 ΑΔΑ: ΩΧ5Β7ΛΗ-ΠΒΤ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 26/0607-2021 με ΑΔΑ: Ω30Φ7ΛΗ-ΤΜΑ πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 987 _2021 ΑΔΑ: 6Ρ7Β7ΛΗ-ΕΤ2

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 988_2021 ΑΔΑ: ΨΘΧΤ7ΛΗ-ΕΟΦ

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προώθηση και Προβολή Σημείων Ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εφαρμογές ΤΠΕ» στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1072/20.05.2021 (ΑΔΑ:ΨΥ4Κ7ΛΗ-ΔΛΨ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδικός 80, ΟΠΣ: 4865, Έκδοση 1/0) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που χρηματοδοτείται από πόρους τους Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 989_2021 ΑΔΑ: Ψ3ΚΙ7ΛΗ-Ξ8Ψ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης της με αριθμ. πρωτ. οικ..: 162579/4911/13-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007185361 2020-08-14)Σύμβασης με αντικείμενο την κάλυψη των υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό, στα πλαίσια των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ Ν. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 990_2021 ΑΔΑ: ΨΒΝΙ7ΛΗ-9Χ8

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021 Π.Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 991_2021 ΑΔΑ: Ψ88Φ7ΛΗ-3ΜΘ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 992_2021 ΑΔΑ: 9Ω627ΛΗ-7ΜΑ

ΘΕΜΑ 7ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 993_2021 ΑΔΑ: 94Μ27ΛΗ-ΓΕ0

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 994_2021 ΑΔΑ: ΩΓΧΞ7ΛΗ-Τ4Φ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την “Προμήθεια 10.000 τμχ γρήγορου τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19”, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 65.000,00 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 995_2021 ΑΔΑ: ΨΗΦ67ΛΗ-4ΛΡ

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 996_2021 ΑΔΑ: ΩΚΙΩ7ΛΗ-4ΙΖ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έργων της ΣΑΜΠ066 και ΣΑΕΠ766 του ΠΔΕ της Π.Στ.Ε. για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 997_2021 ΑΔΑ: 6Α727ΛΗ-85Ν

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, αναβάθμιση πάρκου λαού και δημοτικής αγοράς Στυλίδας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 998_2021 ΑΔΑ: ΩΜ597ΛΗ-Ξ44

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του Πρακτικού 1 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, της μελέτης:«MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ, ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΛΑΡΥΜΝΑΣ, ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ”, προεκτιμώμενης αμοιβής 2ου υποέργου , 100.000,00 με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 999_2021 ΑΔΑ: 9Α1Ζ7ΛΗ-ΟΒΑ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 91.248,67 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1000_2021 ΑΔΑ: 97Ψ07ΛΗ-ΡΥ4

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 1300Μ» ,προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1001_2021 ΑΔΑ: 6ΑΘΛ7ΛΗ-ΟΝΟ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ», προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1002_2021 ΑΔΑ: 9ΟΜ47ΛΗ-ΟΔΠ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ.ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», υποέργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 2020»,προϋπολογισμού 310.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1003_2021 ΑΔΑ: 6Ξ8Ξ7ΛΗ-ΓΚ2

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»,αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1004_2021 ΑΔΑ: ΩΤΝ47ΛΗ-13Ψ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. Ν.31 και Ν.31Α πρακτικών της επιτροπής και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 139891/4542/15-7-2020 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1005_2021 ΑΔΑ: Ψ0ΧΟ7ΛΗ-Η7Ζ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. Ν.32 και Ν. 32Α πρακτικών της επιτροπής και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 189366/5773/16-9-2020 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 129.262,53 άνευ ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1006_2021 ΑΔΑ: ΨΞ327ΛΗ-6ΦΨ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. Ν. 33 και Ν. 33Α πρακτικών της επιτροπής και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 200037/6011/2909-2020 3ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 341.382,59 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1007_2021 ΑΔΑ: ΨΤ647ΛΗ-ΑΚΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 45 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1008_2021 ΑΔΑ: 67ΩΡ7ΛΗ-ΨΤΨ

ΘΕΜΑ 23ο: Προκήρυξη άγονων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών προηγούμενων διαγωνισμών, που απαιτούνται για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών σχ. μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1009_2021 ΑΔΑ: ΩΚΔ87ΛΗ-ΦΝΘ

ΘΕΜΑ 24ο: Προκήρυξη νέων δρομολογίων, για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1010_2021 ΑΔΑ: ΨΛΙΗ7ΛΗ-ΙΒΩ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 147013/450/07-07-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τη συντήρηση και βελτίωση προσπέλασης στο δασικό οδικό δίκτυο, για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1011_2021 ΑΔΑ: 6ΧΟΔ7ΛΗ-2ΗΤ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1012_2021 ΑΔΑ: ΨΚΤΧ7ΛΗ-Σ6Π

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1013_2021 ΑΔΑ: 6Δ8Χ7ΛΗ-8ΨΨ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1014_2021 ΑΔΑ: 6Α4Ξ7ΛΗ-ΕΗΚ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1015_2021 ΑΔΑ:Ω3ΡΤ7ΛΗ-ΕΝ0

ΘΕΜΑ 30: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Τανάγρας για την εκπόνηση της μελέτης, ενταγμένη στην ΣΑΜΠ066 με ΚΑ:2019ΜΠ06600003 και τίτλο «Μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1016_2021 ΑΔΑ: 66ΦΙ7ΛΗ-Μ5Κ

ΘΕΜΑ 31ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης :
«Υποδομές για τη λειτουργία υδατοδρομίου», ποσού 110.000,00 € που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989,με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900065 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1017_2021 ΑΔΑ: 9ΔΝΕ7ΛΗ-Ψ7Ζ

ΘΕΜΑ 32ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης :«Αναπλάσεις στη Χερσαία ζώνη Λιμένος στην περιοχή της Ιτέας», προϋπολογισμού 56.000,00€ που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989,με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900053 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1018_2021 ΑΔΑ: 90ΥΖ7ΛΗ-ΗΤ2

ΘΕΜΑ 33ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης :«Αναπλάσεις στη Χερσαία ζώνη Λιμένος στην περιοχή της Kίρρας», προϋπολογισμού 46.000,00€ που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989,με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900063 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1019_2021 ΑΔΑ: ΨΠ227ΛΗ-ΓΛ5

ΘΕΜΑ 34ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν.Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης: «Μελέτη Ακτομηχανικής προστασίας ακτών Παρνασσίδας», με προϋπολογισμό 30.000,00 € που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989 με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900056 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1020_2021 ΑΔΑ: ΩΧΒΜ7ΛΗ-ΨΣΘ

ΘΕΜΑ 35ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης:
«
Κατασκευή γέφυρας σύνδεσης τμημάτων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος στην εκβολή του χειμάρρου Σκίτσα» ,ποσού 59.000,00 € που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989, με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900057 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1021 _2021 ΑΔΑ: 9ΡΜΠ7ΛΗ-ΩΒΞ

ΘΕΜΑ 36ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης :«Επισκευή λιμενικών εγκαταστάσεων (κρηπιδότοιχοι και λοιπά) σε όλο το μήκος της Χερσαίας ζώνης Λιμένος» ,με προϋπολογισμό 64.000,00 € που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989,με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900062 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1022_2021 ΑΔΑ: 61927ΛΗ-ΟΦΒ

ΘΕΜΑ 37ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης: «Εκβάθυνση αγκυροβολιών Τροκαντερό και Κίρρας και τοποθέτησης πλωτών», προϋπολογισμού 23.000,00€ που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989, με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900041 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1023_2021 ΑΔΑ: ΨΟΦΨ7ΛΗ-918

ΘΕΜΑ 38ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης: «Ακτομηχανική μελέτη λοιπών περιοχών παρέμβασης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιτέας»,ποσού 40.000,00 € που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989,με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900064 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1024_2021 ΑΔΑ: 6ΦΑΩ7ΛΗ-Κ0Β

ΘΕΜΑ 39ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού ταμείου Ν. Φωκίδας για την υλοποίηση της μελέτης :«Συγκοινωνιακά έργα στην παραλιακή οδό 28ης Οκτωβρίου εντός χερσαίας Ζώνης Λιμένος» ,προϋπολογισμού 78.120,00€ που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 989, με κωδικό μελέτης 2021ΣΜ98900055 Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1025_2021 ΑΔΑ: 6Κ1Γ7ΛΗ-6ΕΦ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών – πολιτική προστασία της Π.Ε. Φωκίδας.