22η Συνεδρίαση 2023 – (08-06-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/8-06-2023 ΤΗΣ Ο.Ε.

 

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 586_2023 ΑΔΑ: ΨΜΥΓ7ΛΗ-ΘΤΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού και ανακήρυξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «LAMIA EXPO CENTRAL GREECE TRADE EVENT», που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 18 Ιουνίου 2023 στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, συνολικού προϋπολογισμού 36.158,40€ με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016], λόγω αποκλειστικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 587_2023 ΑΔΑ: 9ΟΥ77ΛΗ-ΘΚΞ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Οριστικού Πρακτικού Ι (σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 829/2023 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ) και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχοβας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 588_2023 ΑΔΑ: 9ΙΦ07ΛΗ-6ΒΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1/2023 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του ανοικτού, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 549.073,74 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 589_2023 ΑΔΑ: 641Δ7ΛΗ-ΥΞΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Π.Στ.Ε. για τη συμμετοχή του στην έκθεση «Beyond 2023 – Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας» από 24 έως 26 Μαΐου 2023, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 590_2023 ΑΔΑ: 63ΑΟ7ΛΗ-ΕΡΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού 30.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 30/2022 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 194798/5713/29-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011155569 2022-08-29) για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 382.692,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 171255).

ΑΠΟΦΑΣΗ 591_2023 ΑΔΑ: 9ΜΕ27ΛΗ-ΖΧΧ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Συμπληρωματική της 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 592_2023 ΑΔΑ: ΨΨ087ΛΗ-Χ7Α

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 7/2/2023 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Πέτρου Σχοινά του Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΒΡ7ΛΗ-ΣΧ4

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Άγγελου Κιούση του Ιωάννη στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 594_2023 ΑΔΑ: 6ΩΗΧ7ΛΗ-ΡΝΡ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Λουκά Αποστόλου του Μιχαήλ στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 595_2023 ΑΔΑ: 9ΧΧΜ7ΛΗ-Φ1Κ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Βοιωτίας», για δύο έτη 2023-2025, προϋπολογισμού 206.902,11€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 10% & ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 596_2023 ΑΔΑ: ΨΝΠΟ7ΛΗ-3ΩΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού 1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 597_2023 ΑΔΑ: ΨΗ6Β7ΛΗ-ΨΧ0

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού και ανακήρυξη αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, περίπτωση γ΄ του ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για τη σύναψη «Λειτουργικής Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των σαράντα ενός (41) οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 15 μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 244.348,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», με σκοπό την συνέχιση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 598_2023 ΑΔΑ: ΨΙ9Ν7ΛΗ-Σ7Θ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 1/2023 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 101.373,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 599_2023 ΑΔΑ: Ψ5Α17ΛΗ-Π3Ν

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού (επαναληπτικού) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης για την σύναψη σύμβασης: «Ναύλωση τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 101.373,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΑΠΟΦΑΣΗ 600_2023 ΑΔΑ: 96ΤΛ7ΛΗ-ΩΥΖ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 11ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τo σχολικό έτος 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 601_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΕΔ7ΛΗ-ΩΔΤ

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221, παρ.11α του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη σύμβασης: «Προμήθεια δομικών υλικών Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 602_2023 ΑΔΑ: 6ΖΙΣ7ΛΗ-4ΜΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1037/26-7-2023 (ΑΔΑ:Ψ66Ε7ΛΗ-ΚΓ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί συγκρότησης Ομάδας Έργου για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 603_2023 ΑΔΑ: ΨΗ1Χ7ΛΗ-ΥΤΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και β) από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 604_2023 ΑΔΑ: 6ΑΔΩ7ΛΗ-ΘΑΨ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 605_2023 ΑΔΑ: ΨΩΣΞ7ΛΗ-8Τ0

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 606_2023 ΑΔΑ: 6ΙΤ57ΛΗ-8ΜΝ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 607_2023 ΑΔΑ : ΩΖΟΕ7ΛΗ-2Σ1

ΘΕΜΑ 16ο: Παραχώρηση χρήσης χώρου κυλικείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φωκίδας στο Παράρτημα της Αντικαρκινικής Εταιρείας στον Νομό Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 608_2023 ΑΔΑ: ΨΕΚΔ7ΛΗ-755

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Βελτίωση και εργασίες για την ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 6 (όρια Π.Ε. Φωκίδας προς ανατολή της Π.Ε. Φθιώτιδας)», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας (2014ΕΠ56600004)», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 609_2023 ΑΔΑ: 6ΙΞΩ7ΛΗ-34Θ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού μελέτης 4.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 610_2023 ΑΔΑ: ΨΞΛΕ7ΛΗ-ΠΩΨ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Αναπλάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος στην περιοχή της Κίρρας», προϋπολογισμού 46.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 611_2023 ΑΔΑ: ΡΠΠΚ7ΛΗ-ΕΒ6

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α) ματαίωσης της διάλυσης του έργου και συνέχιση των εργασιών, β) του πρακτικού της επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του ν.4412/16, γ) του 2ου ΑΠΕ (υπερβατικού) και δ) παράτασης του χρονοδιαγράμματος και συνέχισης του έργου: «Βελτίωση ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στον νομό Φωκίδας», προϋπολογισμού 865.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 612_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΞΘ7ΛΗ-Υ2Ξ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α) ματαίωσης της διάλυσης του έργου και συνέχιση των εργασιών, β) του πρακτικού της επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του ν.4412/16, γ) του 2ου ΑΠΕ (υπερβατικού) και δ) παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» – Υποέργο: «Συντήρηση τεχνικών έργων σε επαρχιακούς χωμάτινους δρόμους (ΚΟΝΙΑΚΟΣ-ΦΡΑΓΜΑ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΜΑΚΡΙΝΗ-ΕΛΑΙΑ, ΔΑΦΝΟΣ-ΔΙΧΩΡΙ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 613_2023 ΑΔΑ: Ψ0557ΛΗ-2ΦΡ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) ματαίωσης της διάλυσης του έργου και συνέχιση των εργασιών, β) του πρακτικού της επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του ν.4412/16, γ) του 2ου ΑΠΕ (υπερβατικού) και δ) παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» – Υποέργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων των ορεινών τμημάτων της επαρχιακής οδού 11 και της εθνικής οδού Λιδωρικίου – Ευπαλίου (ΕΟ48)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 614_2023 ΑΔΑ: 94ΕΑ7ΛΗ-1ΦΚ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση α) ματαίωσης της διάλυσης του έργου και συνέχιση των εργασιών, β) του πρακτικού της επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του ν.4412/16, γ) του 2ου ΑΠΕ (υπερβατικού) και δ) παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» – Υποέργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς Ιτέας Ναυπάκτου και Δελφών Άμφισσας», προϋπολογισμού 3.200.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 615_2023 ΑΔΑ: ΨΛΖΣ7ΛΗ-56Θ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Εργασίες στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου & νηπιαγωγείου Μαλακώντα», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616_2023 ΑΔΑ: ΨΖ8Τ7ΛΗ-57Ε

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ρεμάτων περιοχής Δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 617_2023 ΑΔΑ: ΡΠΙΟ7ΛΗ-4ΦΚ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας – Ν.Α. Εύβοιας», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 618_2023 ΑΔΑ: 6ΞΡΨ7ΛΗ-ΞΟΗ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στο έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στους δήμους Ορχομενού και Αλίαρτου – Θεσπιέων (περιοχή κωπαϊδικού πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020», υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα – αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 500.000 €, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 619_2023 ΑΔΑ: ΨΤΒ07ΛΗ-5Χ6

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση την υπ. αριθμ. 114072/31-05-2023 (ΑΔΑ:Ψ85Ψ7ΛΗ-Ξ66) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πρόληψη πυρκαγιών – εργασίες χορτοκοπής στο Εθνικό Δίκτυο).