21η Συνεδρίαση 2021- 01/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης IOYNIOY 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 729 _2021 ΑΔΑ: ΨΖΓ67ΛΗ-1ΝΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ – ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286.79 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 17/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ – ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 730 _2021 ΑΔΑ: ΨΟΧΞ7ΛΗ-0Θ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 731 _2021 ΑΔΑ: 6ΣΚ27ΛΗ-8ΨΚ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 18/11-05-2021 και 20/2505-2021 πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 732 _2021 ΑΔΑ: ΩΑΛΕ7ΛΗ-ΣΨΡ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Γεωργίου και του Ιωάννη Παλασάντζα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 733 _2021 ΑΔΑ: 671Φ7ΛΗ-7ΔΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Κωνσταντίνου Μαζιώτη κλπ (συν. 4)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 734 _2021 ΑΔΑ: ΩΤΕΑ7ΛΗ-5ΚΕ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Νικολάου Βερούση κλπ (συν. 6)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 735 _2021 ΑΔΑ: 6ΠΤΧ7ΛΗ-ΣΣΓ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 736 _2021 ΑΔΑ: ΨΖΕΞ7ΛΗ-ΟΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 1877/93406/10 Μαΐου 2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 737 _2021 ΑΔΑ: Ψ1ΛΛ7ΛΗ-44Ρ

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό που κατέθεσε η ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία “ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 738 _2021 ΑΔΑ: 99ΓΚ7ΛΗ-ΝΟ5

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν νομικής γνωμοδότησης (υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 739 _2021 ΑΔΑ: ΩΚΡ57ΛΗ-6ΦΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν νομικής γνωμοδότησης (υπόθεση Δημητρίου Κατσίκα).

ΑΠΟΦΑΣΗ 740 _2021 ΑΔΑ: 6Κ9Τ7ΛΗ-ΟΣΤ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (Οικ.) 102170/374/19 Μαΐου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης της με αριθμό 555/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίας δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 741 _2021 ΑΔΑ: ΩΖΤΝ7ΛΗ-84Ω

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ.», προϋπολογισμού 37.200,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 742 _2021 ΑΔΑ: 9ΩΘΖ7ΛΗ-13Υ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ. οικ. 112120/3446/15-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006866488 2020-06-15) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 743 _2021 ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ7ΛΗ-ΜΣ5

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021), σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 744 _2021 ΑΔΑ: 96157ΛΗ-ΥΡΖ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 745 _2021 ΑΔΑ: ΨΝ4Α7ΛΗ-ΩΓ4

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της αριθμ. οικ. 107669_3567/25-05-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί αποδοχής του πρακτικού ενστάσεων της επιτροπής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 746 _2021 ΑΔΑ: Ψ1Τ67ΛΗ-095

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.588,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης και β) των όρων της 16/2021 πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 747 _2021 ΑΔΑ: ΩΦΣΥ7ΛΗ-Ξ05

ΘΕΜΑ 17ο: Μερική διόρθωση των υπ΄αριθμ. 1637/2020 (ΑΔΑ: 608Ω7ΛΗ-Δ6Μ) και 421/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 748 _2021 ΑΔΑ: ΨΞΚΧ7ΛΗ-1Κ4

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση μαθητικών δρομολογίων, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ, της 3ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 749 _2021 ΑΔΑ: 6ΨΨ57ΛΗ-ΙΔΜ

ΘΕΜΑ 19ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ και επίπλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σχολεία της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 750 _2021 ΑΔΑ: Ψ8Ε77ΛΗ-Λ4Κ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Σ.Ε., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και 26/10/2021, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω παράτασης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 751 _2021 ΑΔΑ: 9ΠΣΣ7ΛΗ-0ΤΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 13 § 4 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ Α’ 179) επί προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου (αποθήκη δακοκτονίας), για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 752 _2021 ΑΔΑ: 96437ΛΗ-ΛΕ2

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 13 § 4 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ Α’ 179) επί προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου για εργαστήριο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 753 _2021 ΑΔΑ: ΨΡΔΓ7ΛΗ-ΥΞ3

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου, κάλυψης ασφάλισης αυτοκινήτων-οχημάτων και λοιπών προμηθειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2021, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 754 _2021 ΑΔΑ: ΨΤΙ27ΛΗ-ΖΤΖ

ΘΕΜΑ 24ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 755 _2021 ΑΔΑ: Ω3ΓΩ7ΛΗ-ΒΡΥ

ΘΕΜΑ 25ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 756 _2021 ΑΔΑ: 60Ο47ΛΗ-ΝΨΒ

ΘΕΜΑ 26ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 757 _2021 ΑΔΑ: ΨΥΒΧ7ΛΗ-ΤΝ3

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 758 _2021 ΑΔΑ: ΨΘ0Ψ7ΛΗ-4ΘΘ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 685.148,64 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 759 _2021 ΑΔΑ: Ψ6ΗΝ7ΛΗ-ΔΒ2

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στην οδό Αλίαρτος Στροβίκι» Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 582.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 760 _2021 ΑΔΑ: 67ΓΤ7ΛΗ-ΒΨΠ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού μελέτης 416.393,22 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 761 _2021 ΑΔΑ: ΨΤ017ΛΗ-558

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου“, προϋπολογισμού 73.904,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 762 _2021 ΑΔΑ: Ψ9Ι87ΛΗ-ΣΘΕ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων“, προϋπολογισμού 73.904,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 763 _2021 ΑΔΑ: Ψ4ΧΑ7ΛΗ-ΝΘΨ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199,999,99 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 764 _2021 ΑΔΑ: 66ΠΝ7ΛΗ-ΖΤ1

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Μάραθος (Α΄ Φάση)», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 765 _2021 ΑΔΑ: ΩΞΥΧ7ΛΗ-ΞΛΙ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου – Β΄Φάση», προϋπολογισμού 6.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 766 _2021 ΑΔΑ: 6ΨΤ47ΛΗ-Η1Ψ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας κατάντη παλαιάς γέφυρας Βίστριζας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 767 _2021 ΑΔΑ: 6ΓΖΤ7ΛΗ-ΗΞΧ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού & Τελικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες κτηνιατρικού εργαστηρίου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 245.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 768 _2021 ΑΔΑ: 687Π7ΛΗ-ΛΑΡ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 769 _2021 ΑΔΑ: Ψ9Χ57ΛΗ-ΣΟ8

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 770 _2021 ΑΔΑ: ΨΤΝΩ7ΛΗ-658

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 104069/358/20-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΨΧ7ΛΗ-ΑΗΦ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, θέση «Στενή», την 20/05/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 771 _2021 ΑΔΑ: 61ΝΡ7ΛΗ-Φ0Υ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 772 _2021 ΑΔΑ: ΨΖΞΟ7ΛΗ-043

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 95334/334/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΚΕ7ΛΗ-ΚΚΕ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 773 _2021 ΑΔΑ: ΨΤ297ΛΗ-9ΝΚ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 96233/3364/12-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΜΛ87ΛΗ-0ΓΟ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.