Ε ́ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014 – 2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 2η-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ