1η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 28-01-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

1_2019 6ΒΥΖ7ΛΗ-3ΗΟ

Απόφαση χρονικής παράτασης της διάρκειας της συνεδρίασης .

2_2019 ΨΘ9Μ7ΛΗ-5Ξ5

Απόφαση εισαγωγής θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

3_2019 628Μ7ΛΗ-Ο25

Έγκριση Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019

4_2019 ΩΠΑΥ7ΛΗ-1ΤΦ

Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α’).

5_2019 69ΛΘ7ΛΗ-046

Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής (Γενικός Κανονισμός Λιμένα Αριθμ. 20, ΦΕΚ 444/Β΄/99).

6_2019 6ΤΙ67ΛΗ-5ΒΓ

Πρόταση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης(ΟΧΕ)

7_2019 6ΔΡ57ΛΗ-ΚΞ8

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο 2019 .

8_2019 ΨΤ6Θ7ΛΗ-5Τ6

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks – Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

9_2019 ΨΑ4Π7ΛΗ-Σ7Ε

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «TOUREST – TOURISM WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ADRIATIC-IONIAN PROGRAMME» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG ADRION».

10_2019 ΨΣ7Ι7ΛΗ-ΚΞΒ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».

11_2019 ΩΘΙΞ7ΛΗ-ΗΣΧ

Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας» η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ . 317/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ε5Β7ΛΗ-Φ55)

12_2019 Ψ8ΧΥ7ΛΗ-ΔΣΦ

Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄)

13_2019 ΩΞ277ΛΗ-9ΕΕ

Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με ναυάγια.

14_2019 ΩΓΜ77ΛΗ-ΠΗΣ

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)

15_2019 ΨΒ457ΛΗ-5Ψ4

Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2019

16_2019 Ψ25Θ7ΛΗ-ΧΚΨ

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019

17_2019 ΨΜΧΙ7ΛΗ-Ζ1Μ

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019

18_2019 9ΒΩΒ7ΛΗ-ΙΟΙ

Έγκριση πρότασης πιστώσεων έτους 2019 σε μελέτη της ΣΑΜΠ766 (προέγκριση) , του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

19_2019 9ΒΓΩ7ΛΗ-8ΜΟ

Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης στο έργο της ΣΑΕΠ 056/1 με ΚΕ  2018ΕΠ05610028 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

20_2019 6ΣΚΞ7ΛΗ-Λ6Χ

Έγκριση πρότασης ένταξης έργου με προέγκριση στην ΣΑΕΠ 066 και αύξηση προϋπολογισμού σε έργο της ΣΑΕΠ766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

21_2019 99ΨΟ7ΛΗ-ΩΤ2

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

22_2019 ΨΖΥ67ΛΗ-ΣΔΛ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

23_2019 Ω9ΗΕ7ΛΗ-ΙΘ4

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

24_ 2019 ΩΗΞΘ7ΛΗ-ΚΩΑ

Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

25_2019 ΨΖΠΩ7ΛΗ-551

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)» της ΣΑΕΠ 56

26_2019 644Κ7ΛΗ-6ΚΛ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

27_2019 ΩΛΨΓ7ΛΗ-Β04

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

28_2019 ΩΛΨΓ7ΛΗ-Β04

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

29_2019 ΨΔΚΨ7ΛΗ-ΓΓ2

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑΣ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

30_2019 ΩΚ387ΛΗ-ΝΨΡ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

31_2019 6Λ9Τ7ΛΗ-3Χ6

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   και του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

32_2019 9Η3Π7ΛΗ-ΝΝΟ

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο.48)

33_2019 ΩΣΕ07ΛΗ-ΙΤ0

Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.

34_2019 9Θ8Τ7ΛΗ-0ΛΨ

Μερική ανάκληση της αριθμ. 318/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 72Α37ΛΗ-ΑΡΕ)