1η Συνεδρίαση Π.Σ. 2021 (27-01-2021)

1η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Π.Σ. 2021

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2021 ΨΟΚΖ7ΛΗ-6Ε6 Απόφαση εισαγωγής πρότασης έκδοσης ψηφίσματος προκειμένου να συζητηθεί μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2021 ΨΠΣΖ7ΛΗ-Λ5Ο Απόφαση εισαγωγής τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2021 97ΣΩ7ΛΗ-9ΘΙ Προ ημερησίας συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, κατόπιν της υποβολής τεσσάρων επερωτήσεων (σχετικό κείμενο θέσεων – ψήφισμα)

Ψήφισμα κατόπιν προ ημερησίας συζήτησης σχετικά με τις ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2021 ΨΠΝΤ7ΛΗ-Φ4Ν Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π.Ε. Βοιωτίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2021 ΩΞΜΖ7ΛΗ-2ΥΧ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π. Ε. Εύβοιας
ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2021 Ψ87Η7ΛΗ-5ΟΞ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2021 9Α487ΛΗ-ΝΚ2 Διαβίβαση της με αριθμό 1741/22.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1 περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση – του με αριθμό 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 48ης συνεδρίασης της 22ης Δεκεμβρίου του 2020 της Επιτροπής “Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το από 1 Oκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με την κοινοπραξία, με την επωνυμία “Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. – ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”»
ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2021 6ΘΒ47ΛΗ-ΟΔΒ

Απόφαση παράτασης της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2021 ΩΔΠΨ7ΛΗ-ΟΓΚ Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2021 6ΒΣΩ7ΛΗ-4ΧΟ Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου, στην Επαρχιακή οδό 33 Λαμία – Γοργοπόταμος – Παύλιανη και στην Π.Ε.Ο Λαμίας – Στυλίδας – Ράχες [κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί των οδών: α) Αθηνών και Κύπρου, β) Φραντζή και Ελευθερίας και γ) Παπαποστόλου και Αρκαδίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2021 6Δ337ΛΗ-ΤΒΦ Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας).
ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2021 9Α187ΛΗ-555 Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2021 ΨΑΘΦ7ΛΗ-Λ6Λ Λήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2021 978Φ7ΛΗ-ΙΚΓ Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2021 Ψ86Μ7ΛΗ-3ΩΩ Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2021 ΨΡΒΖ7ΛΗ-556

Απόφαση έκδοσης κειμένου ψηφίσματος όπως αυτό προτάθηκε από την Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» για την «παρενόχληση και κακοποίηση γυναικών: ο ρόλος της αυτοδιοίκησης».