1η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/07-01-2020, θέμα 50ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/07-01-2020, θέμα 52ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ