18η (Έκτακτη Κατεπείγουσα) δια περιφοράς Συνεδρίαση 2022 Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση σε Έκτακτη Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση-24.10.2022

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 18ης ( Έκτακτης – Κατεπείγουσας) συνεδρίασης 24.10.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 139 _2022 9ΥΞ07ΛΗ-ΜΕΟ

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της αναγκαιότητας άμεσης λήψης απόφασης για την αποδοχή της επιχορήγησης που προκύπτει από την υπ’αριθμ, 67552/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΙΡ46ΜΤΛ6-ΙΘΦ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και την συνεπαγόμενη αναγκαία άμεση εξόφληση των δικαιούχων

ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2022 9Λ7Σ7ΛΗ-ΔΙΑ

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας