14η Συνεδρίαση 2022 – (12-04-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 523_2022 ΑΔΑ:ΨΖΗΣ7ΛΗ-6ΛΒ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 9/08-03-2022 (ΑΔΑ:96ΛΛ7ΛΗ-ΓΘ2) ,10/16-03-2022 (ΑΔΑ:6ΣΑΝ7ΛΗ-9ΘΤ) και 11/22-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΝ3Ε7ΛΗ-ΦΛΟ),πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 524_2022 ΑΔΑ:6Χ117ΛΗ-4ΙΘ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Π. Ε. Φωκίδας », συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 525_2022 ΑΔΑ:6ΤΩ67ΛΗ-ΚΑ7

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή” (Αριθμ. Διακήρυξης 4/46779/4878/3-3-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010148774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 526_2022 ΑΔΑ:Ψ4857ΛΗ-5ΗΞ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, , ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 527_2022 ΑΔΑ:6ΥΛΨ7ΛΗ-ΧΦΥ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού [156067] για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 528_2022 ΑΔΑ:613Δ7ΛΗ-3Φ2

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “AFKA ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε.”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 529_2022 ΑΔΑ:6Λ7Τ7ΛΗ-3ΗΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Διόρθωση της με αριθμό 104/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 530_2022 ΑΔΑ:ΨΡΑ67ΛΗ-ΤΥΩ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών με αντικείμενο την «Επείγουσα παροχή υπηρεσιών απολύμανσης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19,στις κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζονται οι Υπηρεσίες και στα οχήματα της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 531_2022 ΑΔΑ:6ΘΡΘ7ΛΗ-5ΣΕ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 532_2022 ΑΔΑ:ΨΨΥΩ7ΛΗ-6ΕΕ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 533_2022 ΑΔΑ:6ΒΙ87ΛΗ-ΖΙΖ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος Διαπραγμάτευσης για το 2ο υποέργο : «Υπηρεσίες συμβούλου βασικού μελετητή» του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν.Εύβοιας» (Κ.Α. 2015ΕΠ76600001), προϋπολογισμού 2ου υπ : 17.565,41 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 534_2022 ΑΔΑ:6Α2Σ7ΛΗ-Δ0Ω

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 2/33709/1499/16-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010068277).

ΑΠΟΦΑΣΗ 535_2022 ΑΔΑ:ΨΕΡΝ7ΛΗ-8Ψ8

ΘΕΜΑ 13ο:Ανάκληση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 135/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ν47ΛΗ-ΟΩΣ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και του εγκριθέντος σε αυτήν Νο 4/31-01-2022 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900) σε συμμόρφωση με την υπαριθμ. 519/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 536_2022 ΑΔΑ:6ΥΒ87ΛΗ-8Ψ4

ΘΕΜΑ 14ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 και Β)Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 537_2022 ΑΔΑ:ΩΑΔΝ7ΛΗ-69Δ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 538_2022 ΑΔΑ:620Π7ΛΗ-30Σ

ΘΕΜΑ 16 ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 539_2022 ΑΔΑ:ΨΦΖΕ7ΛΗ-ΠΝ9

ΘΕΜΑ 17ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022 και Β)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0719,0721,0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 540_2022 ΑΔΑ:6ΔΠΝ7ΛΗ-ΠΥ9

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70625/154/03-04-2022 με ΑΔΑ:ΩΔΗΛ7ΛΗ-Σ6Ρ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 02/04/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 541_2022 ΑΔΑ:67ΑΖ7ΛΗ-7ΙΛ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση: α) αποστολής της 26/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 533.129,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 26/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 542_2022 ΑΔΑ:Ψ2Β97ΛΗ-ΝΒΔ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση: α) αποστολής της 27/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 180.574,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 27/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 543_2022 ΑΔΑ:97ΥΖ7ΛΗ-3Κ1

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του πρακτικού 23.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 23/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 291413/7430/23-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009823676 2021-12-23) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 397.869,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 145874)

ΑΠΟΦΑΣΗ 544_2022 ΑΔΑ:ΨΑΔΟ7ΛΗ-ΦΛΨ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του πρακτικού 24.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 24/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 41887/1422/25-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010121184 2022-02-25) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 472.427,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 155693)

ΑΠΟΦΑΣΗ 545_2022 ΑΔΑ:6Σ7Τ7ΛΗ-Β9Δ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 71/01-04-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022 & 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 3.011,58 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 13ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 58568/2270/18-03-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 546_2022 ΑΔΑ:6ΩΧΑ7ΛΗ-ΧΜΓ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 7ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τo σχ. έτoς 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 547_2022 ΑΔΑ:6ΠΡΙ7ΛΗ-9ΦΦ

ΘΕΜΑ 25ο:Καταργήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 548_2022 ΑΔΑ:Ψ83Λ7ΛΗ-Ψ2Τ

ΘΕΜΑ 26ο: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (21η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 549_2022 ΑΔΑ:ΩΜ7Σ7ΛΗ-ΗΩ6

ΘΕΜΑ 27ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 550_2022 ΑΔΑ:ΨΘ7Ω7ΛΗ-6Κ4

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 48 & Ιτέας Ναυπάκτου και στις επαρχιακές οδούς 8 & 13» προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 551_2022 ΑΔΑ:69Χ37ΛΗ-ΟΛ7

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187044 του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με ΦΠΑ,του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» .

ΑΠΟΦΑΣΗ 552_2022 ΑΔΑ:ΨΤΝΩ7ΛΗ-Ν6Θ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη παρεμβάσεων βελτίωσης επαρχιακής οδοποιϊας για την εξυπηρέτηση των προσβάσεων στο επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»ροεκτιμώμενης αμοιβής: 595.035,04€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 553_2022 ΑΔΑ:ΨΟΥ27ΛΗ-9Θ5

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», Υποέργο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Βοιωτίας 2022», προϋπολογισμού 600.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:186743.

ΑΠΟΦΑΣΗ 554_2022 ΑΔΑ:Ψ09Δ7ΛΗ-ΟΝΨ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – Π.Ε. Βοιωτίας, και του Δήμου Λεβαδέων για «Τη Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων για το έτος 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 555_2022 ΑΔΑ:6Β8Γ7ΛΗ-ΥΚΛ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδέων για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 556_2022 ΑΔΑ:9ΠΑ37ΛΗ-Ξ1Γ

ΘΕΜΑ 34ο:Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο:«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 557_2022 ΑΔΑ:Ρ61Α7ΛΗ-Ω4Δ

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας στη Διεθνή Έκθεση Ορεινής Ανάπτυξης στην πόλη Grenoble της Γαλλίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 558_2022 ΑΔΑ:Ψ8Ξ07ΛΗ-Ξ52

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση τελικού πίνακα ΕGR2022 στον ειδικό διαδικτυακό τόπο Αυτοδιοίκηση / ΥΠΕΣ, περί πλήρωσης θέσεων προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 559_2022 ΑΔΑ:62Κ87ΛΗ-ΘΣΚ

ΘΕΜΑ 37 ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την προμήθεια-παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης έτους 2021 για το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε.Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.