12η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 (18-12-2019)

Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία)

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση στην 12η (Τακτική) συνεδρίαση, της Τετάρτης 18ης Δεκεμβρίου 2019, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη (ως προς αρίθμηση)– Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη (ως προς τον τίτλο)– Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Δεκεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 338 Ψ7Ζ67ΛΗ-ΩΚΤ

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά», με θέμα «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την ίδρυση δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στις θέσεις «ΠΡΑΣΟΥΔΙ» και «ΜΑΥΡΟ ΟΡΟΣ» Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας MEDITERRANEAN NATURAL SEA FOOD Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 339 Ω7ΖΙ7ΛΗ-Κ46

Eισαγωγή δύο (2), εκτός ημερήσιας διάταξης, θεμάτων , προκειμένου να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 340 ΩΨΜΡ7ΛΗ-ΚΝΤ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 7ΜΣ97ΛΗ-ΒΟ6

Εγγραφή νέου έργου στην ΣΑΕΠ866 (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές)

ΑΠΟΦΑΣΗ 342 6ΙΒΚ7ΛΗ-0ΣΓ

Απόφαση πρόταξης στην συζήτηση του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 343 ΨΗΕΣ7ΛΗ-2Υ3

Παροχή γνωμοδότησης για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Θήβας (ΣΟΑΠ ΘΗΒΑΣ) (έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 344 6ΟΑΡ7ΛΗ-ΜΚΦ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 345 ΩΙΥΤ7ΛΗ-ΕΧΓ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 346 6Δ5Ρ7ΛΗ-Ψ5Σ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 347 ΨΞΧΕ7ΛΗ-Υ53

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 348 ΩΕΑΣ7ΛΗ-ΣΕΖ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, έτους 2020, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 349 672Ο7ΛΗ-ΩΔ9

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο .

ΑΠΟΦΑΣΗ 350 ΩΦΖΧ7ΛΗ-ΑΕ8

Εισήγηση περί Τροποποίησης – Συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 393/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Ψαχνά – Πολιτικά» στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+000

ΑΠΟΦΑΣΗ 351 6ΜΨ47ΛΗ-Ξ59

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 3 Λαμίας – Λιβαδειάς (τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Τιθορέας – Κ. Τιθορέας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 352 ΩΦΘΞ7ΛΗ-5Η4

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου (τοποθέτησηφωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 353 6Γ787ΛΗ-0Ω6

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ –ΦΩΚΙΔΑΣ -ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 354 6Ι2Λ7ΛΗ-Μ31

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 355ΟΕ 6ΡΝΦ7ΛΗ-ΚΞΖ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   και του Δήμου Διχωρίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ψ9ΤΕ7ΛΗ-ΔΨΚ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε., για την υλοποίηση της πράξης:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 357 6ΦΘΘ7ΛΗ-5Χ5

Έγκριση 2ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Θηβαίων για το χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 766 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο «ANAΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 358 65ΩΤ7ΛΗ-Ξ0Ι

Έγκριση σύναψης και αποδοχής όρων Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Καμένων Βούρλων για την υλοποίηση του εργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ“.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359 ΩΦΛΞ7ΛΗ-ΝΗΞ

“Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010) μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων, για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258» (ενάριθμο 2018ΕΠ86600000 της ΣΑΕΠ866)”|

ΑΠΟΦΑΣΗ 360 ΩΥ4Ξ7ΛΗ-Η62

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 361ΟΕ Ω9ΖΡ7ΛΗ-269

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμίας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΥΠΑΤΗΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 362 ΩΟ7Ψ7ΛΗ-ΧΑΒ

Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas & People – Μελλοντική ανάπτυξη συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 363ΟΕ 6Κ937ΛΗ-2ΨΞ

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 364 Ψ7ΘΕ7ΛΗ-ΩΦΙ

Απόφαση χρονικής παράτασης της διάρκειας της συνεδρίασης .

ΑΠΟΦΑΣΗ 365 6ΒΨΨ7ΛΗ-Α58

Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού – Πρόγραμμα έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 366 635Χ7ΛΗ-ΗΙΠ

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 της ΠΣτΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 367 ΨΓ3Ι7ΛΗ-ΦΕΙ

Έκτακτη επιχορήγηση ΟΠΑΣΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 368 641Ψ7ΛΗ-ΖΡ9

Έγκριση Ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 2500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και διάθεση χρηματικού ποσού. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 369ΟΕ Ψ3ΞΩ7ΛΗ-Υ34

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», λόγω των πρόσφατων αυτοδιοικητικών εκλογών και των νέων αιρετών που αναδείχθηκαν κατά την διεξαγωγή τους» και υποβολή αιτήματος στο Δ.Σ της εν λόγω εταιρείας για διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της για την ανάδειξη νέου Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ 370 Ψ7ΚΔ7ΛΗ-8ΤΗ

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 371 ΩΙ7Ι7ΛΗ-ΓΧΑ

Απόφαση έγκρισης έκδοσης Ψηφίσματος με τίτλο : «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την ίδρυση δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στις θέσεις «ΠΡΑΣΟΥΔΙ» και «ΜΑΥΡΟ ΟΡΟΣ» Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας MEDITERRANEAN NATURAL SEA FOOD Α.Ε.»