10η Συνεδρίαση 2021 – 09/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 10/09-03-2021 Έκτακτο θέμα 2ο

Απόσπασμα Πρακτικού 10/09-03-2021 Έκτακτο θέμα 1ο

Απόσπασμα Πρακτικού 10/09-03-2021 Θέμα 25ο

Απόσπασμα Πρακτικού 10/09-03-2021 Θέμα 26ο

Απόσπασμα Πρακτικού 10/09-03-2021 Θέμα 27ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ