26η Συνεδρίαση 2022 – (12-07-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 974_2022 ΑΔΑ: ΨΕΣΞ7ΛΗ-ΜΕΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 975_2022 ΑΔΑ687Ρ7ΛΗ-ΙΤΠ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υποβολής πρότασης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 43972/01-07-2022 πρόσκληση, στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του ΥΠΕΣ, για ένταξη των παρακάτω έργων με αντίστοιχους τίτλους και προϋπολογισμούς:

(α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ, ΚΥΜΗΣ, Π/Υ 7.000.000 €

β) ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ – ΗΛΙΑ – ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ Π/Υ 20.000.000 €

(γ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π/Υ 6.800.000 €

(δ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΘΗΒΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΝΑΒΑΡΙ Π/Υ 1.000.000 €

(ε) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΣΟΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Π/Υ 4.000.000 €

ΑΠΟΦΑΣΗ 976_2022 ΑΔΑ6Ρ3Ι7ΛΗ-Υ6Μ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 977_2022 ΑΔΑ: Ψ9Ν27ΛΗ-ΛΛΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και των Επιτροπών Παραλαβής των επικεφαλής εταίρων των Κοιν Συμπράξεων του έργου με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας, περιόδου 2018 – 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 978_2022 ΑΔΑ: 6ΙΒ27ΛΗ-ΜΙ6

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου στην περιοχή της Αη-Λιώσας Ελαιώνα Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 979_2022 ΑΔΑ: ΩΖΕΚ7ΛΗ-ΡΞΧ

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 980_2022 ΑΔΑ: ΨΟΤΝ7ΛΗ-ΜΔΩ

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης εξώδικου συμβιβασμού από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 981_2022 ΑΔΑ: 6ΒΛΒ7ΛΗ-ΔΔΕ

ΘΕΜΑ 6οΈγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 982_2022 ΑΔΑ: Ψ3927ΛΗ-ΖΦ3

ΘΕΜΑ 7οΕξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 983_2022 ΑΔΑ: ΨΦΙΠ7ΛΗ-3ΩΝ

ΘΕΜΑ 8οΕξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 984_2022 ΑΔΑ: 66ΑΩ7ΛΗ-ΩΑ3

ΘΕΜΑ 9οΈγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιώνοικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 985_2022 ΑΔΑ6ΥΩΤ7ΛΗ-Ε2Β

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας, υποέργο: “Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην εθνική οδό Ιτέας Ναύπακτου περιοχή “Τολοφώνα”», προϋπολογισμού 286.291,97€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 986_2022 ΑΔΑ6ΛΑΤ7ΛΗ-ΥΒΗ

ΘΕΜΑ 11οΈγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές συντηρήσεις υποδομών ζώνης λιμένα Ιτέας», προυπολογισμού 471.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 987_2022 ΑΔΑ965Ξ7ΛΗ-1ΒΗ

ΘΕΜΑ 12οΈγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση γέφυρας στη γερμανική τάφρο και διαμόρφωση προσβάσεων», προϋπολογισμού 380.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 988_2022 ΑΔΑ: ΩΥ8Η7ΛΗ-ΚΡ0

ΘΕΜΑ 13οΤροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανήματων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ιδία μέσα για την Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 989_2022 ΑΔΑ69ΚΜ7ΛΗ-Ι3Χ

ΘΕΜΑ 14οΤροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας» της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 990_2022 ΑΔΑ: Ψ4ΟΤ7ΛΗ-ΖΟΑ

ΘΕΜΑ 15οΤροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 991_2022 ΑΔΑ: 6Ο3Γ7ΛΗ-Β38

ΘΕΜΑ 16οΈγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 992_2022 ΑΔΑ: ΨΡΛΓ7ΛΗ-Ρ8Ω

ΘΕΜΑ 17οΈγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 993_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΝΒ7ΛΗ-Χ5Μ

ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ’ αριθ. 712/17-05-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 και 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 994_2022 ΑΔΑ: 6ΖΛ77ΛΗ-8ΡΙ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 150488/586/1-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ717ΛΗ-ΜΛΛ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Ασωπίας του Δήμου Τανάγρας, στη θέση «Κάμπος» την 01/07/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 995_2022 ΑΔΑ: 68Ξ47ΛΗ-ΑΕ6

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 613/151780/4-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ2037ΛΗ-Η22) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» την 04/07/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 996_2022 ΑΔΑ: Ω5ΝΠ7ΛΗ-ΡΝΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 620/152306/4-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΦΖ7ΛΗ-ΗΑΦ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Άμφισσας του Δ. Δελφών, στη θέση «Σερνικάκι» την 04/07/2022.