Φάκελος Ανανέωσης, Τροποποίησης και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 101065/2011, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, για το σύνολο των έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, καθώς και επεξεργασίας της παραγόμενης ιλύος στο Δήμο Χαλκίδας του Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛΛΟΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΕΥΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΥΒΟΙΑ