Φάκελος Ανανέωσης της υπ. αρ. 21603/12.12.1996 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ΄΄ Αρδευτικό δίκτυο Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας ΄΄, όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 106052/09-07-2008 ΚΥΑ.

ΑΕΠΟ- ΤΙΘΟΡΕΑ- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΕΡΓΟΣΕ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε