Φάκελος Ανανέωσης και Τροποποίησης της με αριθ. ΚΥΑ οικ. 105572/07.07.2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ΄΄ Οικιστική αξιοποίηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπάλληλων ΕΤΜΟΑ – ΥΠΕΧΩΔΕ στη θέση ΄΄ Κρωτήρι ΄΄ Δ.Δ. Αετού Καρύστου Ν. Ευβοίας ΄΄.

ΑΕΠΟ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤ. ΥΠΑΛ. ΕΤΜΟΑ – ΥΠΕΧΩΔΕ

Σχολιάστε