Π.Ε.Βοιωτίας: Πρόσκληση διενέργειας κλήρωσης επιλογής ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΚΛΗΡΩΣΗΣ   ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  Σ ΤΗΝ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΣΤΕΡΕΑΣ   ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕ ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 14:00 στο γραφείο της κας Αντιπεριφερειάρχη
Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 4ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση παρουσία
των ενδιαφερομένων και του Προέδρου του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδειάς
κ. Βασίλειου Δαλαμάγκα, όπως προβλέπεται στην αριθμ. 30669/706/14-2-2017
(ΑΔΑ:6Ξ667ΛΗ-ΖΥΓ) πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση διενέργειας της κλήρωσης

Σχολιάστε