ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έτους 2017 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Σχολιάστε