Πρόσκληση στην 1η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1-3-1-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ