Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.