Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 38ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λαμία, 27 – 9 – 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                       Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 150800/1765

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής

του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

 

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

 

Αρ. τηλεφ.

Αρ. FAX

E-mail

: Λ. Καλυβίων 2

: 35 132 Λαμία

: Ιππολύτη Μπαλκούρα

: Ζωή Σύψα

: 22313-54706-707

: 22313-54715

: oikon.epitropi@pste.gov.gr

 

 

 

 

 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος), σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρμά, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1013/8-10-2014 απόφασή της (ΑΔΑ:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 146825/1742/20-9-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, και συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 1411 έως 1458, έτους 2016.

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1366/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» περί διορισμού δικηγόρου για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμ. 285/2016 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον του VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1411

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1412

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 62.000,00€ με Φ.Π.Α..

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1413

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1064/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως προς τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για έξι (6) μήνες, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 153.770,00 €.

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1414

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 36/12-9-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1415

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 132791/355/29-8-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (αποκατάσταση χείμαρρου της ΤΚ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1416

 

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 139062/3639/7-9-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε. Φωκίδας (αποκατάσταση παλαιάς εθνικής οδού Λιδορικίου – Ναυπάκτου).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1417

 

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 140785/299/10-9-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά με τη διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων της Π.Ε. Φθιώτιδας (πλημμύρες από 9/9/2016).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1418

 

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την χρονική περίοδο 2015-2017».

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1419

 

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας με τίτλο: «Απευθείας μίσθωση Ιδιωτικών Μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασοπυρόσβεση) στις 17/8/2016, 20/8/2016, 25/8/2016, 27/8/2016 και 17 – 18/9/2016».

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1420

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑ 7o: Εξέταση ένστασης & αιτήματος αναπλήρωσης μελών σύμπραξης – έγκριση ανάθεσης σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες για την βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας – Δομοκού, στο τμήμα από Κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Σώζοντα», προϋπολογισμού 340.000,00€ (εξ΄αναβολής).

Ομόφωνα απορρίφτηκαν η ένσταση & το αίτημα αναπλήρωσης μελών σύμπραξης και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1421

 

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για τη μεταστέγαση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1422

 

ΘΕΜΑ 9o: Εξέταση ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Γεωτεχνικές εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 160.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος και η παραπομπή του στην Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1423

 

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας – κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 1.550.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1424

 

ΘΕΜΑ 11o: Επανάληψη της δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ΄αριθμ. 27 Εθνικής Οδού Άμφισσα Γραβιά Όρια Νομού» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 286.247,00€ με Φ.Π.Α..

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβολή του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1425

 

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στηθαίων ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1426

 

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας», προϋπολογισμού 6.000.000,00 €.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1427

 

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδωρικίου (από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων φυλακών)», προϋπολογισμού 17.500.000 €.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1428

 

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ – ΠΟΡΘΜΕΙΟ Γλύφας, Τμήμα από Χ.Θ: 8+120 έως Χ.Θ: 11+627,05», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 6.400.000,00 € με ΦΠΑ.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1429

 

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ασφάλειας και ολοκλήρωσης Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 480.000,00 €.

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1430

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά πεντακοσίων πενήντα τόνων (550 t) άλατος για την αντιμετώπιση παγετού», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων.

(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1431

 

ΘΕΜΑ 18ο: Ανάκληση της αριθμ. 131037/3162/24-08-2016 (07/2016) διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 35.014,16 € με ΦΠΑ.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1432

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδου, ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικών  για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 185.698,64 € χωρίς Φ.Π.Α.

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό, ματαιώθηκε ο διαγωνισμός και εγκρίθηκε η επανάληψή του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1433

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας – υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 με ΦΠΑ..

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1434

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού, επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Π.Ε. Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισμού 134.737,20 € χωρίς Φ.Π.Α..

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1435

 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4376/09-09-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί παράτασης μέχρι την 31-12-2016 των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2016 και αφορούν νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά από την προκήρυξη των οικείων διαγωνισμών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1436

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4438/14-09-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποιήσεων – συμπληρώσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1437

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους 2016-17, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1438

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης), Π.Ε. Φωκίδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1439

 

ΘΕΜΑ 26ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1440

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης της 21ης Μαρτίου 2016 και κατακύρωση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1441

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση α) δαπάνης – δέσμευση πίστωσης, β) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς των αντικειμένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και γ) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1442

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑ 29ο: Παραχώρηση χρήσης γραφείων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Βοιωτίας στη Θήβα, για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Κέντρου Μεταναστών και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού.

(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, κ. Φανή Παπαθωμά).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1443

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1444

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1445

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για δαπάνη αποζημίωσης μελών Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.) για την εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1446

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης έργων από τις Δημόσιες Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1447

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1448

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1449

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, εργασίες και δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1450

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,  Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1451

 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1452

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1453

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη διοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – Docfest, Π.Ε. Εύβοιας.

(Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, κ. Φάνης Σπανός).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1454

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της 9ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

(Εισηγητές κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. και κα Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε.)

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1455

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 3 – οριστική κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 2016-2017», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.510,18 € με Φ.Π.Α..

(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1456

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφειαρχών, Περιφερειακών Συμβούλων και υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Παρίσι, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών «SIAL PARIS 2016».

(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1457

 

– Με την υπ΄αριθμ. 1458/2016 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η επόμενη συνεδρίασή της θα πραγματοποιηθεί την 3η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, στη Σκύρο.


                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-38ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΤΗΣ-Ο.Ε

Σχολιάστε