Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 37ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε