Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας