Ορθή Επανάληψη ως το 1ο θέμα και το 20ο, Αριθμός Πρακτικού 21 της συνεδρίασης της 12ης Ιουνίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΘΑΡ7ΛΗ-Ε3Η (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)