Ορθή Επανάληψη ως προς το 15ο θέμα, Αριθμός Πρακτικού 46, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΓΧΑ7ΛΗ-4ΩΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Σχολιάστε