Ορθή Επανάληψη του Πρακτικού 36 ως προς τα θέματα έκτακτο 1ο και 21ο της συνεδρίασης της 2ας Οκτωβρίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω83Ψ7ΛΗ-7ΤΠ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1