Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων της ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «ΠΟΡΤΑ» ΤΚ Θίσβης ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ – ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ ΑΕ- ΘΗΒΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ