Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΓΓΟΥ στη θέση « ΠΕΤΡΑ » Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας

ΜΠΕ- ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΓΓΟΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Σχολιάστε